v/;k; & 3

  

¼eSuqvy & 2½

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ka ,oa drZO;

in dk uke

1- izca/k lapkyd

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr izca/k lapkyd dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr izca/k lapkyd dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

izca/k lapkyd] e-iz-jkT; d`f"k foi.ku cksMZ dk eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh gS rFkk cksMZ ¼lapkyd e.My½ ds fy;s] muds funsZ'kksa ,oa iznRr 'kfDr;ksa ds vuqlkj dk;Z djrs gSA

 

 

 

in dk uke

2- vij lapkyd

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr vij lapkyd dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr vij lapkyd dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

eaMh cksMZ ds v/khuLFk inLFkkiuk f}rh;] r`rh; ,oa prqZFk Js.kh vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa ds lsok vfHkys[kksa ds fu;a=.k laca/kh lEiw.kZ dk;Z rFkk vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa dkfeZd izca/ku] iz'kklu izca/ku] foRrh; izca/ku] ;kstuk izca/ku] lwpuk izca/ku] fof/k ,oa U;k;ky;hu dk;Z izca/ku] fuekZ.k dk;Z izca/ku ,oa foi.ku izca/ku laca/kh leLr dk;ZA

 

in dk uke

3- la;qDr lapkyd

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr la;qDr lapkyd dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr la;qDr lapkyd dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lkSis x;s izca/ku lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

4- eq[;ys[kkf/kdkjh

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr eq[;ys[kkf/kdkjh dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr eq[;ys[kkf/kdkjh dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lkSis x;s izca/ku lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

5- eq[; vfHk;ark

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr eq[; vfHk;ark dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr eq[; vfHk;ark dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lkSis x;s izca/ku lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

6- v/kh{k.k ;a=h

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr v/kh{k.k ;a=h dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr v/kh{k.k ;a=h dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lkSis x;s izca/ku lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

7- mi lapkyd

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr mi lapkyd dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr mi lapkyd dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lkSis x;s izca/ku lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

8- mi lapkyd] vkapfyd dk;kZy;

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr mi lapkyd] vkapfyd dk;kZy; dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ,oa dzekad@ ch&3@4@fofo/k@474@4377 Hkksiky] fnukad 30-05-2002 ds rgr mi lapkyd] vkapfyd dk;kZy; dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

dkfeZd izca/ku] iz'kklu izca/ku] foRrh; izca/ku] ;kstuk izca/ku] lwpuk izca/ku] fof/k ,oa U;k;ky;hu dk;Z izca/ku] ,oa foi.ku izca/ku laca/kh l{kerk vuqlkj lkSis x;s leLr dk;ZA

 

in dk uke

9- dk;Zikyu ;a=h] flfoy

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99@ 01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr dk;Zikyu ;a=h dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@ 1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr dk;Zikyu ;a=h dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa fuekZ.k dk;Z izca/ku esa l{kerk vuqlkj lkSis x;s lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

10- lgk;d lapkyd

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

foRrh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa dkfeZd izca/ku] iz'kklu izca/ku] ;kstuk izca/ku] lwpuk izca/ku] fof/k ,oa U;k;ky;hu dk;Z izca/ku] ,oa foi.ku izca/ku laca/kh l{kerk vuqlkj lkSis x;s leLr dk;ZA

 

in dk uke

10- lgk;d ;a=h

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

foRrh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa fuekZ.k  dk;Z izca/ku l{kerk vuqlkj lkSis x;s leLr dk;ZA

 

in dk uke

11- ys[kkf/kdkjh ¼foRr ,oa vkfMV½

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk@99 @01 Hkksiky] fnukad 01-04-1999 ds rgr ys[kkf/kdkjh ¼foRr ,oa vkfMV½ dks iz'kkldh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

foRrh;

dk;kZy;hu vkns'k dzekad@cksMZ@ys[kk @1453 Hkksiky] fnukad 01-12-1998 ds rgr ys[kkf/kdkjh ¼foRr ,oa vkfMV½ dks foRrh; 'kfDr;kW izR;k;ksftr gSaA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa foRr@vads{k.k dk;Z izca/ku laca/kh l{kerk vuqlkj lkSis x;s leLr dk;ZA

 


 

in dk uke

12- tulEidZ vf/kdkjh

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

foRrh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa tulaidZ] iqLrdky;] foKkiu esa l{kerk vuqlkj lkSis x;s lacaf/kr leLr dk;ZA

 

in dk uke

13- izksxzkej

 

'kfDr;kWa

iz'kkldh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

foRrh;

izR;k;ksftr ugha gSA

 

 

 

 

vU;

 

 

 

 

drZO;

vkns'k dzekad 475 fn- 27-01-00 esa xfBr fd;s x;s izHkkxksa esa lwpuk izca/ku laca/kh l{kerk vuqlkj lkSis x;s leLr dk;ZA